दै. लेखणी साम्राज्य
श्री परमेश्वर गिते
Full Name
: श्री परमेश्वर गिते
Mobile No
: 9850868790
Address
:
Business Type
: Editor and Reporter
City / Village
: Beed
Taluka
: Beed
Email Id
: dailyvarta09@rediffmail.com
Shop & Company Name
: दै. लेखणी साम्राज्य
Work Profile
:


दै अंबाजोगाई वार्ता, अंबा
श्री परमेश्वर गिते
Full Name
: श्री परमेश्वर गिते
Mobile No
: 9850868790
Address
:
Business Type
: Editor and Reporter
City / Village
: Beed
Taluka
: Beed
Email Id
: dailyvarta09@rediffmail.com
Shop & Company Name
: दै अंबाजोगाई वार्ता, अंबा
Work Profile
: